Projekt LAS GORIČKO 2020

Operacija »Pozabljeni resursi«, bo preko projektnih aktivnosti in predstavitev rešitev ponovne uporabe, zmanjšala količino odpadkov v okolju, ter preko aktivnosti za pridelavo, predelavo in uporabo rastlinskega olja na kmetijah, znižala rabo fosilnih goriv ter s tem doprinesla k varovanju okolja, varovanju naravnih resursov ter povečala trajnostno rabo naravnih resursov na opravičenem območju LAS Goričko, ki razpolaga s posameznimi resursi, na katere se stalno pozablja, zato smo se osredotočili na odpadke in potenciale za pridelavo ter predelavo rastlinskega olja na kmetijah in sicer na (obvezni) prahi. Še vedno se veliko odpadkov namreč znajde v naravi, nepravilno odloženi oziroma se pomešajo in s tem niso primerni za nadaljnjo obdelavo. Da bi zmanjšali količino odpadkov bomo skozi inovativno partnerstvo vlagali v razvoj in izvedbo dejavnosti za ozaveščanje prebivalcev za ustrezno odlaganje in sortiranje odpadkov, zmanjševanje onesnaževanja okolja in razvoju bodoče družbe brez odpadkov ZERO WASTE. To bomo dosegli z vlaganjem v manjšo okoljsko opremo, z vzpostavitvijo trajnostnega modela, ki vključuje tako podjetniški kot nevladni in javni sektor ter dejavnosti, ki ponujajo rešitve prebivalcem na terenu v okolju kjer odpadki nastajajo. Kar se tiče rastlinskega olja, pa bomo pripravili analizo razpoložljivih potencialnih površin in s tem kmetijskih gospodinjstev / gospodarstev, ki se lahko usmerijo v energetsko samozadostno oskrbo. Prav v smeri konkretizacije usmeritve bo organiziran strokovni ogled predelave in uporabe in pripravljeni poslovni načrti vzorčnih kmetijskih gospodarstev / gospodinjstev z analiziranimi povračilnimi dobami ter en večji model kooperative za pridelavo rastlinskega olja.
Projekt je razdeljen na 2 fazi, v kateri je prva faza namenjena predvsem investiciji v zbiralnike, njihovi postavitvi in nabavi opreme za izvedbo delavnic, medtem ko je drugi del mehki del projekta. Z razdelitvijo na dva dela partnerji želijo razdeliti breme predfinanciranja na dve poročili.

Namen operacije

Namen operacije je skozi predstavitev rešitev ponovne uporabe zmanjšati količino odpadkov v okolju in preko pridelave rastlinskega olja na kmetijskih površinah znižati rabo fosilnih goriv ter s tem doprinesti k varovanju okolja, varovanju naravnih resursov ter povečati trajnostno rabo naravnih resursov v našem okolju.

Cilji operacije

 • Zmanjševanje količine odpadnega tekstila v mešanih komunalnih odpadkih za 45 % in odpadnega jedilnega olja v kanalizaciji za 40 %,
 • Vzpostavitev inovativnega partnerstva,
 • Zagon trajne storitve zbiralnic odpadnega pohištva,
 • Izvedba dogodkov za dvig ozaveščenosti prebivalcev – ravnanje z odpadki in ponovne uporabe,
 • 10 poslovnih načrtov in model kooperative,
 • Strokovni ogled predelave in uporabe rastlinskega olja.

 

Rezultati operacije

 • Postavljeni zabojniki za zbiranje odpadnih oblačil v naseljih LAS Goričko 2020 (nabava in postavitev namenskih zabojnikov 13 kom.),
 • Postavljeni ulični zbiralniki za zbiranje odpadnega jedilnega olja v naseljih LAS Goričko 2020 (nabava namenskih zabojnikov (ulični zbiralniki) za zbiranje odpadnih jedilnih olj 13 kom.),
 • Inovativno partnerstvo na področju ponovne uporabe (vzpostavitev inovativnega partnerstva med predstavniki gospodarstva, NVO in javnih institucij, ki imajo neposreden vpliv na ravnanje
  z odpadki na območju in se aktivno vključujejo v dejavnosti okoljskega ozaveščanja za izboljšanje stanja okolja – 1),
 • Izboljšana ponudba storitev na področju ponovne uporabe za prebivalce LAS Goričko – 4.
 • Projektni partnerji:Lokalna energetska agencija za Pomurje (vodilni partner)
  ZAVOD KORAK NAPREJ MURSKA SOBOTA SO.P.
  SAUBERMACHER – KOMUNALA MURSKA SOBOTA D.O.O.
  Občina Puconci
 • Obdobje izvajanja:01.07.2020 – 31.12.2021
 • Finančni načrt:Skupna vrednost celotne operacije (z DDV, EUR): 168.319,43 €
  Upravičeni stroški operacije (EUR): 149.681,25 €
  Znesek sofinanciranja (EUR) 80 %: 119.745,00